Här för att stanna!

Dem 20 oktober 2019 fortsatte vi vår resa som församling genom en fokus-dag på temat Ni förlorar oss! Vi får vara med och ge tron vidare och skapa de bästa förutsättningarna för att barn och unga ska upptäcka Jesus och vandra vidare som lärjungar med en tro som håller genom hela livet.

Olof Brandt visade för oss i predikan hur centralt det är i Bibeln att barnen är med och delaktiga i livet med Gud. (Mark 10:13-16, 5 Mos 29:10-12, 5 Mos 31:11-13) De flesta som var med på gudstjänsten hade kommit till tro på Jesus innan 18 års ålder. Tyvärr visar undersökningar och vår egen erfarenhet att många barn och ungdomar lämnar församlingens gemenskap. Jesus visade på herden som lämnade de 99 fåren för att söka upp det enda som gått vilse. (Matteus 18:12-14) Så kan vi också få vara och verka som församling. Vi kan få vara byn som uppfostrar barnet och barnen.

Och vi var många som sökte oss till Jesus för att få kraft och hjälp i våra liv, för våra relationer och i bön för alla dem som vi tänker på och mött genom åren.

För att kunna möta den utmaning det innebär att så många lämnar behöver vi fundera på vad vi kan göra för att barnen och ungdomarna ska stanna kvar. Det vi gör i dag fungerar inte tillräckligt! Att fokusera på information (kunskap om Gud) är inte allt. Att försöka underhålla innebär att vi går in på ett område där vi aldrig kan konkurrera.

Församlingen/kyrkan har ungefär 40 timmar med ett barn under ett år. Familjen har omkring 3000 timmar med sitt barn varje år. Vi behöver samarbeta för att ge tron vidare och som församling stödja familjerna i deras uppgift och ansvar. Tillsammans kan vi vara lärjungar och gör lärjungar. Det är inte proffsen (de anställda och ledarna) som ska göra detta. Vi behöver göra detta tillsammans.

Låt oss bygga ett hus! Huset har två grundstenar:

 • RELATIONER ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA.

  Dubbelt så många barn är kvar av de som fått vara med delar eller hela gudstjänsten tillsammans med andra generationer. Negativa vuxna har dålig påverkan på barnen, så viktigt att hälsa på barnen och vara ett positivt föredöme. Unga som engagerar sig i musik stannar oftare kvar.
 • FAMILJEN SOM HJÄRTAT.

  Oavsett situation och hur familjen ser ut.

Utöver dessa två grundstenar finns åtta principer/strategier. De är holistiska, lärjungaskap gäller för hela människan. De är vårt gemensamma ansvar. Alla dessa behövs tillsammans, vi ska inte välja ut några av dem.

 • Vara med och tjäna
 • Reagera med medkänsla
 • Vardag med Jesus
 • Positiva vänskapsrelationer
 • Mentorskap
 • Avgörande höjdpunkter
 • Guds stora berättelse – Bibeln
 • Milstolpar

Taket på huset är den helige Ande som är med oss varje dag i alla steg. Gud vill vara aktiv i våra liv, och ge av sin hjälp och sin kraft. (Joh 16:7, Apg 1:8)

Till detta finns också fem nycklar för vad jag som person och vi som församling kan göra:

 • LYSSNA. Hör vi alla åldrar? Lyssna till vad alla generationer säger.
 • UPPLEVA. Hur kan vi erfara Guds verklighet tillsammans i våra liv?
 • FRÅGA. Bygger det vi gör upp tron?
 • RELATERA/UMGÅS. Forma umgänge över generationsgränserna.
 • TILLIT. Lita på att Gud är med i barnen och ungdomarnas liv, och formar lärjungar.

Under dagen fick både barn och vuxna svara på vad som redan är bra i Korskyrkan Uppsala, vad som är en utmaning och vad som kan vara nästa steg. Mycket spännande kom fram vilket vi u kommer att jobba vidare med. Har du som läser detta något du vill bidra med till vår process kring dessa frågor är du varmt välkommen att kontakta mig daniel.lindqvist@korskyrkanuppsala.se eller 073-935 9662.

Nedan följer sammanställningen och samtalsfrågor i det blad Olof Brandt skickade med oss från dagen ”Ni förlorar oss!”:

HÄR FÖR ATT STANNA!

Principerna
– är holistiska, lärjungaskap gäller hela människan
– är allas gemensamma ansvar
– är inte tänkta att välja bland, alla behövs.

Relationer över generationsgränserna

Sagt om …
Vi måste kämpa för en sann gemenskap där det finns acceptans, förlåtelse och villkorslös kärlek som är allas ansvar.” Tammy Tolman

Diskutera
Om du tar blå och röd lera och knådar ihop dem, vad händer då med färgerna? Om den blå färgen står för ett barn och den röda för en vuxen, vad tror du då att det här kan säga om deras relation?

 • När olika generationer möts skapar de något nytt, på samma sätt som lerans färg förändras. Vad är bra med att samla olika generationer, i kyrkan och i vardagslivet.
 • Hur kan ni göra relationer över generationsgränser en del av er gemenskap i församlingen?

Familjen som hjärtat

Sagt om …
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. (5 Mosebok 6:6-7)

Diskutera
Familjen är den viktigaste arenan för ett barns andliga och själsliga utveckling. Även familjer som aldrig går i kyrkan eller tar in andliga eller etiska aspekter inför stora beslut formar sina barns andlighet.

 • Hur ska familjer hjälpa sina barn och ungdomar att hålla kvar kontakten med kyrkan?
 • Vad kan kyrkan göra för familjer?

Vara med och tjäna

Sagt om …
Alltför länge har barn betraktats som objekt för verksamheten snarare än aktiva deltagare i uppdraget. Barn är inte bara behållare som ska fyllas med information utan hela människor som aktivt kan bidra till Guds mission.

Diskutera

 • Tänk på ett tillfälle när du var delaktig i en uppgift som barn eller ung (eller som del av ett team med barn och unga). Hur bidrog det till att din tro växte?
 • På vilket sätt får barn och ungdomar hjälp att hålla kontakten med kyrkan genom att vara med och tjäna?

Reagera med medkänsla

Sagt om …
Våra barn och ungdomar är smärtsamt medvetna om världens brustenhet. De har förhoppningar och känner oro inför framtiden. Alltför ofta ger vi dem våra vuxna lösningar på en del av världens problem i stället för att beskriva frågan för dem och bjuda in dem att vara med och komma på förslag till lösningar.

Diskutera

 • Vad skulle kunna hända om barn och ungdomar verkligen fick möjligheten att vara med och agera på sin medkänsla?
 • Hur hjälper vi barn att bemöta de behov de ser om de känner sig maktlösa?

Vardag med Jesus

Sagt om …
I vår trosgemenskap och i troende hem behöver vi medvetet skapa tillfällen för att möta Jesus. Skapa tillfällen att höra Guds röst. Att möta Honom tillsammans och dela våra berättelser och upplevelser med varandra. Vi har ofta så ont om tid att vi måste vara medvetna och göra detta till en prioritering i våra liv.

Diskutera

 • Berätta om ett tillfälle när du var barn eller ung och hade ett personligt möte med Jesus. Hur skulle du beskriva din upplevelse?
 • Hur kan vi skapa tillfällen för barn och ungdomar (och hela församlingen) att höra Guds röst?

Positiva vänskapsrelationer

Sagt om …
Grupptryck är en faktor för 83,5 % av de barn och ungdomar som lämnar kyrkan.

Diskutera
0–5 år, 5–10 år, 10–14 år, 14–18 år
Titta på varje åldersgrupp och diskutera följande frågor:

 • Nämn några frågor som är särskilt viktiga för varje åldersgrupp.
 • Hur kan det vara till hjälp för barnen att vara tillsammans med andra i samma ålder?

Mentorskap

Sagt om …
Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och en tredubbel tråd brister inte så snart. Pred 4:12

Diskutera
”Vi behöver mentorer, guider och förebilder som vi kan komma till med våra framgångar och våra misslyckanden och få uppmuntran, tröst och hjälp att reflektera, utan att känna oss dömda eller underlägsna.” Samantha

 • Vad tror du att ett mentorsprogram skulle innebära för positiva saker för dina barn och ungdomar?
 • Vilka slags mentorskap existerar redan i din församling, formellt eller informellt?

Avgörande höjdpunkter

Diskutera
En höjdpunkt är ett viktigt komplement till de vanliga aktiviteterna inom gemenskapen. Upplevelsen kan ske under ett läger, en heldagsutflykt, en undervisningsdag, en särskild kvällsaktivitet eller liknande.

Tänk på en höjdpunkt som du har upplevt, då du mötte Gud eller som drog dig närmare Gud. Om möjligt, försök komma ihåg en upplevelse som du hade som barn eller ung.

 • På vilket sätt fördjupade den din tro?
 • Hur förbereder vi barn och ungdomar för att ”komma ner från berget”?

Guds stora berättelse – Bibeln

Sagt om …
Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att se att de och deras församling är en del av Guds berättelse och plan som sträcker sig genom Bibeln och ända fram till vår tid i dag.

Diskutera

 • Vad är Bibelns huvudsakliga budskap?
 • Vad tog ni i gruppen med och vad utelämnade ni?
 • Samtala om var i Guds historia som vi kommer in.
 • På vilket sätt hjälper det barn och ungdomar att hålla kontakten med kyrkan om de ser sig själva som en del av Guds stora berättelse?

Milstolpar

Sagt om …
Att se fram emot, hedra och fira övergångar och ’initiationsriter’ med barn och ungdomar. Det är något vi behöver göra medvetet, det behöver ske offentligt och vara ett tillfälle eller en erfarenhet som kan bli ett ankare i en människas liv. Detta ankare kan vara något som hjälper dem att stanna kvar på spåret med Gud.

Diskutera
Tre exempel ur / Lost in Transition – or Not av David Goodwin:

 • Ledare behöver se över övergångarna mellan olika grupper eller verksamheter. Forskningen visar att det är bättre att flytta upp i början av den sista terminen på året än vid årsskiftet.
 • Ledare i nästa grupp behöver lära känna de nya barnen och ungdomarna flera månader innan de börjar.
 • Varje församling behöver ha en formell överlämning av barn och ungdomar som även innehåller information och samtal som hjälper dem.
 • Vilka åldersrelaterade övergångar möter era barn och ungdomar? Hur kan ni hjälpa dem med dessa övergångar?
 • Vilka trosrelaterade övergångar erbjuder ni redan era barn och ungdomar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *